VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Úvodné ustanovenia

V záujme zabezpečenia ochrany vašich osobných údajov (a iných fyzických osôb) a dôverného zaobchádzania s nimi si prosím prečítajte, akým spôsobom zhromažďujem a spracúvam vaše osobné údaje a aké práva máte ako dotknutá osoba.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadim primárne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o ich voľnom pohybe (ďalej len „Nariadenie“ alebo aj „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj ďalšími právnymi predpismi.

 1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľkou vašich osobných údajov, ktoré zároveň aj spracováva je Petra Nagyová, so sídlom 1. mája 384, 949 41 Krásnohorské Podhradie, IČO: 46178414, web: www.petranagyova.sk/ http://www.happypr.sk

V prípade, že máte akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať telefonicky na mobile.: + 421 948 770 157 alebo e-mailom na: petra@happypr.sk.

 • Akým spôsobom a aké údaje ako prevádzkovateľka spracúvam

Ako prevádzkovateľka zhromažďujem bežné osobné údaje o dotknutých osobách rôznymi spôsobmi,  či už prostredníctvom: telefónu, e-mailu, pri osobnom stretnutí v súvislosti s poskytovaním mojich služieb a/alebo v rámci interakcie s mojimi súčasnými i potenciálnymi klientmi a/alebo z iných zdrojov, prostredníctvom sociálnych sietí, internetových aplikácií a pod.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá mi ako prevádzkovateľke poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním mojich poskytovaných  služieb alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby (klient alebo potenciálny klient) alebo ktorej osobné údaje spracúvam, hoci mi neboli poskytnuté priamo dotknutou osobou. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba, ktorá koná v mene právnickej osoby, ak poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb Prevádzkovateľky alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

Dotknutými osobami sú najmä:

 1. osoby, ktorým poskytujem služby (t. j. klienti, potenciálni klienti), ktorí sú fyzickými osobami
 2. zástupcovia klientov, obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami
 3. iné osoby, ktorých osobné údaje sú získané od klientov alebo z iných zdrojov

V závislosti od povahy môjho vzťahu s dotknutou osobou zhromažďujem osobné údaje v rozsahu potrebnom na PR a marketingové účely a za účelom konzultácií, pričom rozsah závisí od konkrétnej dotknutej osoby a mojich konkrétnych poskytovaných služieb.

 

 1. Účely spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

 

 1. Spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Tento právny základ sa týka spracúvania osobných údajov na účel:

 1. uzatvorenia platnej zmluvy a na účel jej riadneho plnenia zmluvnými stranami v súlade s dohodnutými podmienkami;
 2. v rámci predzmluvných vzťahov a počas trvania zmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok a vybavovania požiadaviek dotknutej osoby súvisiacich s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa;

 

 1. Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu osobných údajov v rámci prípravy a realizácie podnikateľských aktivít Prevádzkovateľa v rozsahu predmetu svojej činnosti.

 1. Spracúvanie osobných údajov na základe slobodného súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Tento právny základ sa týka spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely:

 1. na marketingové účely, ak dotknutá osoba nie je ku mne ako Prevádzkovateľke v žiadnom zmluvnom vzťahu, no na tieto účely mi udelila súhlas
 2. na účely prezentácie, zverejnenia referencií uvedených na webe petranagyova.sk alebo www.happypr.sk s spojení s predmetom mojich činností. Každý udelený súhlas je pritom dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním

 

 1. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby spracúvam počas trvania účelu, na ktorý mi boli poskytnuté. Doba uchovávania vašich údajov závisí od charakteru mnou poskytovaných služieb.

Vaše osobné údaje tak uchovávam po nevyhnutnú dobu na výkon práv a povinností vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Lehota uchovávania je determinovaná aj obdobím 5 rokov od jeho ukončenia.

Osobné údaje, ktoré získavam na základe vášho súhlasu, spracúvam počas lehoty jeho platnosti, resp. do odvolania súhlasu.

Ako prevádzkovateľka zabezpečím výmaz vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 1. boli naplnené účely spracúvania
 2. uplynula lehota, na ktorý bol udelený súhlas alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala
 3. bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov, ak bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti
 4. boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
 5. boli vysporiadané všetky práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou

a súčasne zanikli všetky povinnosti prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované, to znamená, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané alebo bezpečne vymazané či skartované.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade nie sú ďalej systematicky spracúvané na žiadny účel.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia.

 • Bezpečnosť spracúvania

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom.

Osobné údaje sú spracúvané v elektronickej alebo listinnej podobe.

 • Príjemcovia osobných údajov a prenos údajov

Vaše osobné údaje nesprístupňujem tretím osobám bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby s výnimkou, ak túto povinnosť ukladá osobitný predpis.

 1. Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a na jej žiadosť jej bude poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak o poskytnutie týchto informácií žiada dotknutá osoba elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu osobných údajov

Prijímam primerané opatrenia, aby sa zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré mám k dispozícii. Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať o opravu či doplnenie svojich osobných údajov, ak sa domnieva, že údaje sú neúplné, nepresné alebo neaktuálne.

Právo na vymazanie osobných údajov – tzv. právo na „zabudnutie“

Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracúvané. Právo na zabudnutie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať, aby bolo obmedzené spracúvanie jej osobných údajov. Napríklad v prípade napadnutia správnosti osobných údajov, bude obmedzené spracúvanie osobných údajov po dobu umožňujúcu overiť správnosť osobných údajov.

Právo na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcovi

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo požiadať, aby osobné údaje, ktoré poskytla, sa preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi (inej tretej osobe podľa jej výberu) za splnenie zákonných podmienok. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré boli získané na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré sú spracúvané pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. V prípade ak nemám presvedčivý legitímny oprávnený záujem na spracúvanie, v prípade podanie námietky osobné údaje dotknutej osoby nebudem ďalej spracúvať.

Právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním

Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípadoch, kedy sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu Dotknutej osoby, má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvanie osobných údajov, ktoré sme spracúvali na jeho základe.

Dotknutá osoba má právo podať písomnú žiadosť, z ktorej musí byť zrejmé kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa.

V prípade ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti.

 1. Používanie Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka alebo poskytovateľ služby prenáša na váš pevný disk cez webový prehliadač za predpokladu, že mu to návštevník webu povolí. Cookies umožňujú prevádzkovateľom stránky alebo poskytovateľom služieb rozpoznať prehliadač a zachytiť a pamätať si určité informácie.

Súbory cookies je možné prijať kliknutím na push up notifikáciu pri prvej návšteve webu. Zároveň ich je možné kedykoľvek odmietnuť pomocou nastavenia v prehliadači. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch vášho prehliadača alebo na obrazovke v nnápovede.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018